Skip to main content
Home » Najnowsza edycja » Droga do równego traktowania
Najnowsza edycja

Droga do równego traktowania

Droga do równego traktowania
Droga do równego traktowania
Dr Sylwia Spurek

Dr Sylwia Spurek

Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania

Kilka miesięcy temu, w marcu, przypadał w Polsce dzień równej płacy – symboliczna data wyznaczająca okres, który kobiety musiałyby dodatkowo przepracować, żeby ich roczne wynagrodzenie zrównało się z wynagrodzeniem mężczyzn. Różnica w poziomie wynagrodzeń to jedynie wierzchołek góry lodowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego aktualnie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 20,6 proc. wyższe niż przeciętne wynagrodzenie kobiet.

Młot na nierówności płacowe

Odpowiedzią na ten problem może być wprowadzenie – co postuluje Komisja Europejska – prawnego obowiązku transparentności wynagrodzeń. Większa przejrzystość płac jest, zdaniem Komisji, ważna dla rozwiązania problemu zróżnicowania wynagrodzeń. Może ona ujawnić uprzedzenia związane z płcią w zatrudnieniu oraz dyskryminację w strukturze płac dla poszczególnych organizacji. Kwestia ta jest istotna także z uwagi na późniejsze konsekwencje w postaci różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Kobiety w starszym wieku mają trudności z niezależnością ekonomiczną i są bardziej niż mężczyźni narażone na ubóstwo.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest efektem nierówności, z którymi kobiety spotykają się w trakcie całego życia zawodowego. Związana jest ona ze stereotypowymi opiniami o predyspozycjach kobiet do wykonywania gorzej płatnych zawodów w sektorze usług opiekuńczych i braku predyspozycji do zawodów technicznych, naukowych lub sprawowania funkcji kierowniczych. Kobiety częściej niż mężczyźni pracują także w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również „wypadają” czasowo z rynku pracy ze względu na trudności w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych.

Partnersko, ale w stereotypach

Ta ostatnia kwestia była przedmiotem badania Rzecznika Praw Obywatelskich, którego wyniki przedstawia raport pt. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy”. Stanowi on syntetyczne kompendium wiedzy o tym, jakie prawa przysługują młodym rodzicom. Raport wskazuje też, jak młode rodziny radzą sobie na rynku pracy – jakie rozwiązania są dla nich ważne, a jakie mniej. Wyjaśnia, dlaczego matki i ojcowie nie korzystają w pełni z udogodnień i urlopów, a rodzicielstwo staje się przyczyną kłopotów materialnych, lęku przed utratą pracy.

Z badań sondażowych (CBOS) wynika, że Polacy preferują partnerski model rodziny. Jednak przepisy prawne w dużej mierze wspierają kobiety w roli matek, zaś my wszyscy traktujemy ojców jako głównych żywicieli rodziny, przez co trudniej jest im zajmować się dziećmi. W efekcie oboje rodzice mają kłopoty, by realizować swoje plany zawodowe i spełniać się w relacjach z dziećmi. Pracodawcy natomiast obawiają się nadużyć ze strony pracowników, a przy tym nie są w stanie korzystać z potencjału kobiet (statystycznie lepiej w Polsce wykształconych niż mężczyźni).

Wyniki wyżej wskazanego badania, przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika wskazują, że odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi i nieodpłatną pracę w domu obarczane są przede wszystkim kobiety. Ojcowie zaś jedynie okazjonalnie angażują się w obowiązki domowe.

Rodzice nie znają swoich praw

Prowadzi to do nierównego traktowania kobiet w obszarze zatrudnienia, a także – do nierównego traktowania mężczyzn w obszarze życia rodzinnego. Ponadto wyniki badania wskazują na wciąż niepełną wiedzę rodziców o przysługujących im uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Zdarza się, że pracodawcy uniemożliwiają korzystanie mężczyznom z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

W rekomendacjach, które znalazły się w raporcie, zaleca się m.in., by w związku z niewielką dostępnością instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 jednym z rozwiązań umożliwiających pogodzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym było szersze korzystanie z elastycznych form zatrudnienia. Niezbędne jest także wspieranie pracodawców w tworzeniu przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych.

Każdy z nas powinien móc w pełni i swobodnie decydować o swoich wyborach w zakresie aktywności zawodowych, w sposób niezależny od stereotypowych przekonań dotyczących płci. Można ten cel osiągnąć dzięki zmianom w organizacji i zarządzaniu w miejscu pracy oraz włączaniu kwestii równości płci do polityk i procedur, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak dostęp do szkoleń, awansów i wynagrodzeń czy poprzez godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.


Artykuł pochodzi z najnowszej edycji Kompendium CSR.

Next article